Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2014

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno


V Stehelčevsi dne 17. 2. 2014

Č.j.:  0035/2014

Datum zveřejnění: 17. 2. 2014

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání (klikněte pro dokument ke stažení)

Ředitelka základní školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. e), § 46 a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

Uchazeči

Registrační číslo

Výsledek zápisu

2014001

Zapsán do 1. ročníku

2014002

Zapsán do 1. ročníku

2014003

Zapsán do 1. ročníku

2014004

Zapsán do 1. ročníku

2014006

Zapsán do 1. ročníku

2014007

Zapsán do 1. ročníku

2014008

Zapsán do 1. ročníku

2014009

Zapsán do 1. ročníku


se

p ř i j í m a j í

k základnímu vzdělávání do prvního ročníku základní školy při Základní škole a Mateřské škole Stehelčeves, okres Kladno od počátku školního roku 2014/2015, tj. od 1. 9. 2014.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, výhradně prostřednictvím ředitele základní školy.

Mgr. Šárka Holečková, ředitelka školy

"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."