Zápis ze školské rady

Přítomny: J. Štancová, K. Müllerová, M. Jírová, R. Dobrá, S. Schröderová, M. Štancová,

A. Vodová,  V.Rašková, M.Debroise

Na pozvání K.Müllerové se zúčastnila zasedání paní ředitelka školy Mgr. Š. Holečková.

Omluveny: 0

Program a zápis:

1.      Schválení školního řádu pro rok 2013/2014


Pro schválení změn ve školním řádu byly navrženy u některých bodů změny k opravě:

P. Schröderová se pozastavila nad počtem neomluvených hodin žáků, uvedeno ve ŠŘ na straně 10, oddíl 3.02 : Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

Stupeň 1 (velmi dobré) – chování je v souladu s pravidly chování danými školním řádem nebo dalšími platnými dohodnutými pravidly, např. žákovská pravidla, třídní pravidla; drobné přestupky se snaží žák napravit

Stupeň 2 (uspokojivé) – v chování žáka se často objevují přestupky proti pravidlům chování a bezpečnosti danými školním řádem nebo dalšími platnými dohodnutými pravidly a žák nemá snahu o zlepšení svého chování, dále za více než 25 neomluvených hodin za pololetí

Stupeň 3 (nespokojivé) – žák závažně nebo hrubě porušil pravidla chování a bezpečnosti daná školním řádem, má více než 40 neomluvených hodin za pololetí.

Tato část byla objasněna p. Holečkovou s tím, že se v uplynulém školním roce vyskytl problém se záškoláctvím a dosažení 40 neomluvených hodin není tak vysoký.

Připomínky ke změně ŠR od p. Dobré:

strana č. 4 ( D ) ukládání os. věcí a nošení cenných věcí:

Dle tohoto bodu je v odstavci 1.uvedeno“ do školy a školského zařízení žáci a děti nenosí věci ( nap. peníze, šperky, hračky), které nesouvisí se vzděláním. Škola neručí za ztrátu takových věcí ( viz. Předchozí věta)“. V tomto samém bodu je v odstavci 3 uvedeno „ mobilní telefony a další cenné věci, které žák ZŠ přinese do školy a nepotřebuje je ke vzdělání, má uloženy během celého pobytce škole nebo šk. Zařízením své aktovce a neodkládá je jinam (do školní lavice, v šatně nebo do sáčku v šatně nebo na jiná místa), nepůjčuje je ani je nevyměňuje s dalšími osobami“.

Zde je rozpor obou odstavců. Buď je ŠŘ určeno, že věci, které nesouvisí se vzděláními do školy NENOSÍ nebo je jim to ŠŘ umožněno za určitých podmínek a nenosit je do školy pouze doporučeno. Navrhuji upravit ods. 1. „ do školy a šk. Zařízení se doporučuje žákům a dětem nenosit věci (např. peníze, šperky, mobilní telefony, hračky atd.), které nesouvisí se vzdělání“.

Tato připomínka byla přijata jako opodstatněná a bude dle návrhu uvedena v ŠŘ.

strana č. 6 (D) dozor nad žáky a dětmi:

V odst. 4)“ V základní škole probíhá dozor 20 minut před zahájením vyučování ….,kde k ohrožení bezpečnosti nebo šikanováním již došlo nebo kde by k němu mohlo docházet….“.

Navrhuji jinou formulaci, takhle to vypadá, jako když na určitých místech ve škole již k šikanování došlo. Tato připomínka nebyla akceptovaná s tím, že vedení školy si je vědomo míst, kde k šikaně došlo a na tato místa se speciálně soustřeďují. Formulace zůstala beze změny.

strana č. ( E) vybavení k zajištění bezpečnosti:

V odst. 1) „ Povinností rodičů spočívá ve vybavení dětí žáků vhodným oděvem a obuví a pravidelné kontrole tohoto vybavení a jeho stavu (poškození, opotřebení). V případě poškození, které snižuje bezpečnost, např. odtržení části obuvi, zajistí neprodleně do druhého dne náhradní vybavení“.

Domnívám se, že toto není v silách rodičů, neprodleně do druhého dne zakoupit novou obuv. V případě, že se o poškozené botě doví v odpoledních hodinách a nemá možnost ihned jet zakoupit novou. Navrhuji slova „ do druhého dne“ nahradit slovem „ neprodleně“.

Tato připomínka nebyla akceptovaná s tím, že rodič nemusí ihned zakoupit novou obuv či pomůcky, ale může provizorně vzít věci z domova a nahradit je novými dodatečně. Formulace zůstala beze změn.

str. č. 19. odd 5.02 zápis do MŠ:

V odst. 1) „ zápis do MŠ pro přijetí do následujícího školního roku probíhá obvykle v březnu. Mimo ….Do MŠ se přijímají děti ve věku tří až šesti let, které jsou zdravé“.

Navrhuji vyškrtnout, „které jsou zdravé“. Slovo „ zdravé“ je relativní pojem a jeví se mi zde jako diskriminační. Po objasnění formulace bude změněna jako odkaz na podmínky zákona o ochraně veřejného zdraví.

str. č. 23 oddíl úplata za vzdělávání a stravné:

Přidán další bod:“Součástí upomínky může vyčíslení a navýšení dlužné částky o prokazatelné poštovní náklady spojené s vymáháním dané pohledávky na základě exekuce nebo soudní cestou“.

SCHVÁLENO: 9           PRO: 9             PROTI: 0

 

2.      Schválení výroční zprávy pro rok 2012/2013


Schválení výroční zprávy pro rok 2012/2013 proběhla bez námitek.

SCHVÁLENO: 9           PRO: 9             PROTI: 0

 

3.      Podnět z mikroregionu Údolí Lidického potoka, týkající se prázdninového provozu MŠ


Paní starostkou J.Štancovou byl přednesen paní ředitelce a ŠR návrh na sloučení několika MŠ sloučených v mikroregionu Údolí Lidického potoka a možnému naplánování prázdninového provozu s tím, že každý rok by byla v provozu jedna z deseti školek, jejíž zřizovatelé jsou členy tohoto mikroregionu s tím, že by přijímala děti ze všech ostatních devíti školek. Byla otevřena diskuze pro a proti s tím, že paní ředitelka zašle paní starostce Štancové podmínky, za kterých by se tato součinnost dala či nedala podniknout.

 

4.      Aktualizace webových stránek MŠ a ZŠ Stehelčeves a Dřetovice

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Byla navržena změna na aktualizaci webových stránek školy, v sekci Školské rady, kde by bylo možno uvést kontakty také na členy ŠR. Členové ŠR souhlasí s tím, aby u jejich jména byl uveden e-mailový kontakt. Aktualizaci stránek bude provádět K.Müllerová.

SCHVÁLENO: 9           PRO: 9             PROTI: 0

 

V Stehelčevsi: 26. 8. 2013

Zapsala: M. Jírová

Zápis ověřila: K. Müllerová

"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."