Právo na informace dává občanům zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Škola patří dle §2 výše uvedeného zákona mezi povinné subjekty, neboť jí zákon svěřuje rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostem fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

Poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací školou a s tím spojených služeb

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji

jednostranná kopie       A4          2,50 Kč                 A3          5,00 Kč
oboustranná kopie         A4          4,00 Kč                 A3          8,00 Kč

Výtisk z tiskárny počítače

jedna stránka                   A4          2,50 Kč
nosič dat (CD)                   30 Kč

Náklady na vyhledání a zpracování infromací

za každých i započatých 15 minut                            50 Kč

Poštovné za odeslání informací

dle sazebníku poštovních služeb

 

Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny uvedené v sazebníku. Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání fotokopií z úředních spisů a přinesených písemností. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady v případech, že je vyčísleny výše nákladů zpracovatelem. Vyčíslení nákladů na zpracování žádosti o informaci musí být přiměřené vyhledání a sběru požadovaných informací.

Celý článek

Žádosti o informace

Týká se poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně.

Příjem žádostí a dalších podání

Informaci požadovanou osobně nebo telefonicky poskytuje oslovený vedoucí pracovník daného úseku neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit, požádá žadatele, aby žádost podal písemně.

Písemná žádost je podávána na kontaktní poštovní adresu školy, na adresu e-podatelny nebo osobně v kanceláři ředitelky školy v době úředních hodin.

Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informací, vyřizování stížností, podnětů a oznámení je v kompetenci ředitelky školy.

Opravné prostředky

V případě stížností na nevyřízení informace nebo jiných správních úkonů a odvolání je nadřízeným správním orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje.

Celý článek

Seznam hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů

  • Školní řád
  • Organizační řád
  • Provozní řád
  • Vnitřní předpis
  • Výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok
  • Výroční zpráva o hospodaření za uplynulý kalendářní rok
  • Školní vzdělávací program

Rozpočet

  • Rozpočet v uplynulém kalendářní roce (schválený rozpočet, pozdější úpravy)
  • Obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok
  • Rozpočet v aktuálním kalendářním roce (schválený rozpočet, pozdější úpravy)
Celý článek

Údaje o povinném subjektu

Název

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno

Důvod a způsob založení

Založeno dne xx.xx.xxxx Zřizovací listinou vydanou Obcí Stehelčeves

Příspěvková organizace

Zřizovatelem je Obec Stehelčeves, IČO: 00 234 915

Nadřízené úřady: Magistrát města Kladno, úsek školství Kanceláře magistrátu, Nám. 17. Listopadu 2840, 272 63 Kladno

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

Organizační struktura

Ředitelství školy

a. Úsek ZŠ a ŠD - vedoucí pracovník: ředitelka školy (učitelé ZŠ a vychovatelé ŠD)

b. Úsek MŠ - vedoucí pracovník: vedoucí učitelka MŠ (učitelé MŠ)

c. Úsek provozní - vedoucí pracovník: ředitelka školy (uklizečky, školník, administrativní pracovnice) 

d. Úsek ŠJ - vedoucí pracovník: vedoucí ŠJ (kuchařky školní jídelny, pomocné pracovnice školní jídelny)

V čele školy stojí ředitelka školy, která plní řídící, organizační a výkonnou úlohu jednotlivým úsekům. Dále stojí v čele úseku ZŠ a ŠD a provozního úseku.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa                         

Řánkova 87
273 42 Stehelčeves

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kancelář ředitelky školy

Řánkova 87
273 42 Stehelčeves

Vedoucí školní jídelny a pokladní

Řánkova 87
273 42 Stehelčeves

Úřední hodiny                 

Kancelář ředitelky školy

Pondělí 14:00 - 15:30

Vedoucí školní jídelny a pokladní (pokladní hodiny)

Středa 14:30 - 16:30

Telefonní čísla                

Kancelář ředitelky školy                        311 320 540, 728 816 838
Vedoucí školní jídelny a pokladní           739 631 695
Školní jídelna                                       311 320 541
Mateřská škola Stehelčeves                  605 174 930
Školní družina                                      605 174 920

Čísla faxu (povinný subjekt nemá faxové číslo)

Adresa internetové stránky       www.zs-stehelceves.czwww.zsstehelceves.webnode.cz

Adresa e-podatelny                      skolastehelceves@gmail.com

Další elektronické adresy            provozstehelceves@gmail.commsdretovice@seznam.cz

Případné platby lze poukázat

ČSOB, Postkonto             200037596/0300

Pro platby stravného a úplaty za vzdělávání lze použít i inkaso z účtu plátce. Variabilní symboly jsou plátcům stravného a školného přidělovány vedoucí školní jídelny.

IČ             

750 317 61

DIČ

Povinný subjekt není plátcem DPH.

Celý článek
"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."