Odklad školní docházky

§ 37    Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Rodiče musí přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce i tehdy, pokud se rozhodnou podat žádost o odklad školní docházky.

(3)  Pokud  se  u  žáka  v  prvním  roce plnění povinné školní docházky projeví  nedostatečná  tělesná  nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní  docházky,  může  ředitel  školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi  dodatečně  v  průběhu  prvního  pololetí  školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Žádosti o odklad povinné školní docházky podávejte nejpozději do 31. května. Žádosti je třeba doložit vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny (školského poradenského zařízení) a odborného lékaře (může být i dětský lékař).  

Zde ke stažení Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf (164,4 kB) .

"Za padesát let bude lhostejné, v jakém jste jezdili autě, v jakém jste bydleli domě, kolik jste měli na kontě, nebo jak vypadaly vaše šaty. Svět ale může být o trochu lepší, protože jste byli důležití v životě dítěte."